Rozvaha tvoří jeden ze základních účetních výkazů účetní závěrky a my se v tomto článku podíváme nejen na formální stránkou rozvahy a jaké náležitosti má rozvaha splňovat, ale hlavně na to, jaké užitečné informace z ní můžeme vyčíst.

Úkolem Rozvahy je podávat přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích krytí tohoto majetku (pasivech.) Abychom mohli pochopit, co nám rozvaha říká, musíme se nejprve dozvědět více právě o aktivech a pasivech.

Aktiva

Představují vše, co podnik vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický prospěch.

 • Například  peníze, budova, stroj, …
 • Pohledávky za odběrateli, zákazníky, za státem
 • Patenty, licence, obchodní značky

Pasiva

Představují zdroje financování, jednoduše řečeno tedy informují o tom, za co podnik nakoupil svá aktiva. Jde o vklady společníků, zisky (ztráty) z minulých let a výsledek hospodaření běžného roku a veškeré závazky.

 • Například – základní kapitál, získaný úvěr, nerozdělený zisk
 • Závazky za zákazníky, za odběrately, za státem

 

Příklad rozvahy

Nejlepší však bude ukázat si vše na konkrétním příkladu rozvahy. Pro názornost použijeme rozvahu v T formě, kdy aktiva jsou vždy nalevo a pasiva napravo.

 

Aktiva Pasiva
Dlouhodobý majetek   Vlastní zdroje  
Dlouhodobý hmotný majetek 2200 Základní kapitál 2700
Dlouhodobý nehmotný majetek 850 Výsledek hospodaření běžného roku 560
Dlouhodobý finanční majtek 200    
Oběžná aktiva   Cizí zdroje  
Zásoby 700 Dodavatelé 300
Pohledávky 350 Bankovní úvary dlouhodobé 670
Krátkodobý finanční majetek 130 Bankovní úvěry krátkodobé 200
Aktiva celkem 4430 Pasiva celkem 4330


Hodnoty v rozvaze jsou v tis. kč

Majetek podniku

Jak vidíme, aktiva v rozvaze představují majetek podniku, ať už se jedná o ten dlouhodobý (podnikem vlastněný déle, než 1 rok) a nebo oběžný (podnikem vlastněný kratší dobu, než 1 rok) .

Náš podnik například vlastní dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 2200 tis., zásoby v hodnotě 700 tis., dále má pohledávky v hodnotě 350 tis. atd. Věřím, že pod každou z položek si dokážeme něco představit.

Zdroje financování

Pasiva v rozvaze představují zdroje financování aktiv. Lajcky řečeno odpovídají na otázku – kde náš podnik vzal peníze, na nákup svých aktiv. Jsou to peníze vložené do podniku podnikatelem samotným nebo nakoupil stroje a zásoby na úvěr? Náš vzorový podnik financoval nákup aktiv částeně z vlastních a částečně cizích zdrojů následovně:

Vlastní zdroje

Zdroje, které sami společníci do podniku vložili, případně vytvořili v průběhu podnikání

 • Základní kapitál 2500 tis. – ten se skládá například z peněz, které společníci do podniku vložili na začátku podnikání nebo mohl být vytvořen postupem času ze zisků společnosti
 • Výsledek hospodaření běžného roku 560 tis. – představuje zisk, který společnost stihla vytvořit od začátku účetního období

Cizí zdroje

Zdroje, které podnik získal například formou úvěru

  • Dodavatelé 300 tis. – tato položka představuje dluh podniku vůči dodavatelům, například doposud nezaplacené faktury za dodané zboží
  • Bankovní úvěry 870 tis. – klasické závazky vůči bankovním subjektům, například dlouhodobý investiční úvěr

 

Jak už jste si možná všimli, aktiva a pasiva se v naší rozvaze sobě rovnají. To samozřejmě není náhoda. Vše, co podnik vlastní, totiž musí mít nějaký zdroj financování a tedy hodnota aktiv se hodnotě pasiv bude ve správně sestavené rozvaze rovnat vždy.

Čtení informací z rozvahy

Zajímavé informace, které nám rozvaha poskytuje:

  1. poměr dlouhodobého a krátkodobého majetku
  2. poměr vlastního a cizího kapitálu (zadluženost podniku)
  3. složení cizího kapitálu – zde nás opět zajímá poměr dlouhodobých a krátokobých závazků

Práce s těmito informacemi je pak poněkud složitější a zasahuje spíše do problematiky finanční analýzy. Je ale například dobré vědět, že dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji, tedy vlastním kapitálem nebo dlouhodobými úvěry a naopak krátkodobá aktiva mají být ideálně kryta krátkodobými zdroji.

Jak vidíme, náš podnik tuto podmínku úplně nesplňuje

součet dlouhodobých aktiv je  2200 + 850 + 200 = 3250 tis.

součet dlouhodobých pasiv je 2700 + 560 + 670 = 3930 tis.

Pokud uvážíme, že dlouhodé úvěry bývají nákladnější, než krátkodobé, bylo by pro podnik pravděpodobně výhodnější, snížit dlouhodobé úvěry a zvýšit naopak ty krátkodobé. Ale to už se dostáváme mimo obor účetnictví.

Shrnutí: Naučili jsme se tedy chápat rozvahu jako informaci o aktivech (majetku) podniku a pasivech (zdrojích krytí) tohoto majetku. Zároveň jsme si řekli, co aktiva a pasiva jsou a jaké mají vlastnosti.