Termín podvojné účetnictví účetnictví byl v roce 2004 nahrazen v zákoně o účetnictví jednoduše termínem účetnictví. Přesto však jsem článek pojmenoval tímto výrazem, protože právě princip podvojnosti je v účetnictví velmi zásadní a v tomto článku se jím budeme zabývat.

Drtivá většina podnikatelů v dnešní době přenechává vedení svého účetnictví externí firmě, my sami se staráme o desítky spokojených klientů, avšak jsem toho názoru, že i klient účetní firmy může těžit ze znalosti a chápání principů podvojného účetnictví. Proto Vám naši účetní v tomto a mnoha dalších článcích vysvětlí problematiku různých okruhů podvojného účetnictví. Díky našemu účetnímu seriálu se naučíte číst ve výkazech a získáte mnoho užitečných znalostí Vámi vybraných účetních problémů.

Princip vedení podvojného účetnictví

„Podvojnost je metodický princip, kdy každá operace vyvolává změnu na dvou účtech. Na jednom účtě na straně Má dáti a na druhém na straně Dal.“

Co konkrétně tato definice znamená a co v účetnictví zajišťuje? Jak jste již možná slyšeli, v rozvaze se vždy musí aktiva (majetek podniku) rovnat pasivům (zdroje financování). A správně dodržení principu podvojnosti zajišťuje právě železnou jistotu, se kterou tato podmínka bude splněna.  

Abychom byly schopni tuto problematiku pochopit, musíme si zadefinovat několik pojmů a naučit se základům.

Aktiva

Představují vše, co podnik vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický prospěch.

Například  –  peníze, budova, stroj, …

Pasiva

Představují zdroje financování, jednoduše řečeno tedy informují o tom, za co podnik nakoupil svá aktiva. Jde o vklady společníků, zisky (ztráty) z minulých let a výsledek hospodaření běžného roku a veškeré závazky.

Například – základní kapitál, úvěr, nerozdělený zisk

Pokud tedy společník vloží do podniku 100 000Kč jako základní kapitál a podnik koupí z těchto peněz starší automobil, pak jeho aktivem se stává automobil a jeho pasivem tento vklad (jak vidíme, pasivum je tedy opravdu zdrojem financování aktiva). Pokud by koupil tento automobil podnik na úvěr a nebo ho koupil v dalším roce podnikání ze zisku, který byl vytvořen, situace by byla stejná, pouze by se měnil zdroj financování.

Dále musíme vědět, že aktiva vždy přibývají na levé straně podvojného zápisu a ubývají na pravé a pasiva naopak vždy přibývají na pravé straně podvojného zápisu a ubývají na levé.

A+

P+

P-

A-

   

V podvojném účetnictví jsou pak přípustné pouze následující 4 druhy operací. (pro jednoduchost abstrahujeme prozatím od výnosů a nákladů, jejichž podstatu a způsob účtování si vysvětlíme v jiném článku)

A+

A-

Nárůst aktiv a zároveň pokles aktiv. Klasickým příkladem může být nákup materiálu zaplaceného z bankovního účtu – získáme aktivum v podobě materiálu, ale ztratíme aktivum v podobě peněž na BÚ.

A+

P+

Nárůst aktiv a zároveň nárůst pasiv. Například nákup materiálu na obchodní úvěr. Získáváme materiál, ale zároveň nám vzniká pasivum v podobě závazku vůči dodavateli.

P-

P+

Pokles pasiv a zároveň nárůst pasiv. Půjde například o splacení jednoho úvěru jiným úvěrem. Původní úvěr mizí z pasiv podniku, ale jiný vzniká.

A-

P-

Pokles aktiv a zároveň pokles aktiv. Typickým příkladem zde může být splacení úvěru z běžného účtu. Ubývají nám aktivum v podobě peněz, ale zároveň také mizí pasivum v podobě závazku.

Jak tedy vidíme, pokud každou operaci zaúčtujeme jedním ze způsobů, které podvojné účetnictví připouští, rovnováha aktiv a pasiv v rozvaze vždy zůstane zachována.


Shrnutí: Pochopili jsme tedy základní principy podvojnosti účtování, zároveň jsme si definovali pojmy jako jsou aktiva a pasiva a také jsme se naučili, jakým způsobem je nutné účtovat, aby byla podvojnost zachována