Než se začneme zabývat finančním účetnictvím z formálního hlediska, je dobré si nejdříve tento pojem definovat a poté si tuto definici rozebrat a vysvětlit. Možných definic slovního spojení „finanční účetnictví“ je mnoho, vybereme si například následující dvě:

Definice finančního účetnictví

Finanční účetnictví je disciplína, která si klade za úkol věrně a poctivě informovat o reálných hospodářských procesech ve firmě.

Finanční účetnictví je soubor výkazů o vnějších vazbách podniku

Vybral jsem záměrně dvě poměrně odlišné definice, každá se totiž zaměřuje na jiný aspekt této problematiky.

Z první definice je patrné, že finanční účetnictví se zabývá popisem reality – vychází z potřeby popsat reálné procesy ve firmě (výrobu, prodej výrobků, atd.) a převést je do peněžních jednotek. Bez těchto informací bychom totiž nebyly schopni posoudit hospodaření podniku bez velmi hluboké a časově náročné analýzy jednotlivých procesů, které v podniku probíhají. Dále se musíme zaměřit na slova „věrně a poctivě“ – je samozřejmé, že účetnictví, které bude zkreslené v důsledku chyb nebo podvodů, má malou užitnou hodnotu, někdy dokonce spíše negativní.

Ze druhé definice je patrné, že finanční účetnictví má za úkol informovat především o vnějších vazbách. Poskytuje informace především vnějším uživatelům (na rozdíl od tzv. manažerského účetnictví, které si klade za cíl sbírat informace užitečné pro rozhodování managementu). Například se může jednat o banku, která se rozhoduje, zda poskytne podniku úvěr nebo investora, který se rozhoduje o koupi podniku nebo jeho části. Neméně důležitá je pak samozřejmě role finančního účetnictví pro stát, protože poskytuje důležité informace pro výpočty daní a odvodů.

Výkazy finančního účetnictví

Jak vidíme z druhé definice, finanční účetnictví je souborem výkazů – má tedy svou jasně danou formální strukturu. Jedná se především o následujících 5 výkazů:

 • Rozvaha
 • Výsledovka
 • Přehled o peněžních tocích
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha k účetní závěrce

Stručná charakteristika výkazů finančního účetnictví

Rozvaha

 • Podává přehled o finančí pozici podniku – o složení jeho majetku a zdrojů krytí
 • Stavový výkaz podávající přehled k určitému datu

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

 • Podává přehled o finanční výkonnosti podniku
 • Tokový výkaz podávající přehled za určité období (například za kalendářní rok)

Přehled o peněžních tocích

 • Informuje o peněžních tocích v podniku, především tedy o změnách, které se týkají položek finančního charakteru v rozvaze (například informuje o změnách na účtech pokladna nebo peníze na běžném účtu)
 • Tokový výkaz podávající přehled za určité období (například za kalendářní rok)

Přehled o změnách vlastního kapitálu

 • Tento výkaz informuje o změnách vlastního kapitálu – například o navýšení nebo snížení základního kaptiálu v důsledku zisku nebo ztráty v minulém období

Příloha k účetní závěrce

 • Obsahuje doplňující informace, které ve výše zmíněných výkazech chybí, ale mohou být zásadní pro posouzení fungování podniku. Například o soudních sporech, které společnost vede
 • Obsahuje popis účetních metod použitých k sestavení výkazů

Podle české účetní legislativy musí každý podnik každoročně zveřejňovat účetní závěrku. Jejími povinnými součástmy jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a také příloha k účetní závěrce, ostatní výkazy může zveřejňovat, ale nemusí.