Daň z přidané hodnoty neboli DPH je nejvýznamnější nepřímou daní v České republice. Její účtování je poměrně jednoduché, bohužel je zde ale povinnost zpracovávat přiznání k DPH každý měsíc (případně čtvrtletí). Díky tomu je účtování DPH časově náročnou a nepříliš oblíbenou agendou.

Jak již bylo řečeno, DPH je nepřímou daní. To znamená, že je odváděna jiným subjektem, než který ji ve skutečnosti platí. Daní z přidané hodnoty je zatíženo téměř každé zboží a platíme ji tedy my všichni při svých každodenních nákupech. Povinnost odvést daň státu však je zodpovědností podnikatele, který zboží nebo službu prodává.

Nejdříve si tedy stanovíme, za jakých okolností vzniká podnikateli povinnost odvádět DPH a poté si vysvětlíme způsob jeho účtování a výpočtu konečné daně.

Povinnost k Registraci DPH

Obrat 1 milion Kč

Plátcem DPH se stáváme ve chvíli, kdy náš obrat překročil 1 milion Kč v součtu za předchozích 12 měsíců. Obrat tedy musíme počítat po uplynutí každého měsíce znovu.

Plátcem odkdy?

Plátcem DPH se stáváme automaticky od začátku měsíce, který následuje jako druhý po měsíci, kdy jsme obrat překročili. Zároveň nám vzniká povinnost registrace k DPH do 15 dnů po skončení měsíce překročení obratu

Příklad 

Náš obrat v březnu 2015 způsobil, že součet obratů za 4/2014 – 3/2015 překročil milion korun. V dubnu 2015 budeme tedy ještě prodávat své zboží bez DPH, avšak již do 15. dubna nám vzniká povinnost se k dani registrovat. Od května 2015 se pak stáváme plátcem a do 25. září musíme podat první přiznání.

Výpočet obratu

Obrat je zde součtem úplat za dodání zboží nebo poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku. Rozhodující je pak den uskutečnění plnění, nikoliv den úplaty. U výpočtu obratu tedy nezáleží na tom, jestli nám bylo odběratelem zaplaceno, sčítáme hodnotu všeho dodaného zboží a služeb.

Účtování DPH

Teď se tedy můžeme začít zabývat samotným účtováním a výpočtem konečné daně. Nicméně ještě předtím by bylo dobré si účet samotný charakterizovat

Účet 343 DPH

 • Rozvahový
 • Aktivní i pasivní – může nabývat obou forem, záleží na výsledku obratu účtu

MD                                   343                                       D

zdanitelné vstupy

zdanitelné výstupy

   

Vyšší obrat na MD

=>

 Vyšší obrat na D

=>

pohledávka vůči FÚ

Závazek vůči FÚ

Jak tedy vidíme na schématu, na stranu má dáti (MD) se vždy účtují částky DPH ze zdanitelných vstupů (vstupem se chápe nákup zboží nebo služeb) a na straně dal (D) se účtují částky DPH ze zdanitelných výstupů (výstupem se chápe prodej zboží nebo služeb). Zda výsledkem bude povinnost odvést daň a nebo daňová pohledávka pak záleží rozdílu obratů obou stran.

Příklad – Zaúčtujme následující operace na účet 343

 1. Nákup zboží se základní sazbou 21%                         12 100 Kč
 2. Nákup služeb ve snížené sazbě  15%                         11 500 Kč
 3. Nákup zboží osvobozeného          15 000 Kč
 4. Prodej zboží se základní sazbou 21%          36 300 Kč

Nejprve vypočítáme částku DPH z celkové ceny podle následujícího vzorce –

(Celková cena*sazba dph v %)/(100+sazba dph v %)

 • 12100*21/121= 2100
 • 11500*15/115= 1500
 • Osvobozené zboží – žádný nárok na DPH na vstupu
 • 36300*12/121= 6300

Když známe částky DPH z našich zdanitelných plnění, můžeme přejít k účtování na účtu 343

MD                                   343                                       D

1.  2100

4. 6300

2.  1150

 

 

 

O = 3250

O = 6300

Jak si můžeme všimnout, částka DPH ze vstupů se tedy opravdu účtuje na stranu MD a částku DPH z výstupů zase na stranu D. V ceně osvobozených plnění pak samozřejmě žádné DPH zahrnuto není, proto o něm na 343 neúčtujeme.

Výpočet daně

Samotná daň je pak rozdílem obratů stran MD a D.

V našem příkladě se tedy vypočítá následovně:

6300 – 3250 = 3050

 • Pokud obrat strany MD je vyšší než obrat strany D, pak nám vzniká daňová pohledávka vůči finančnímu úřadu.
 • Pokud obrat strany D je vyšší, než obrat strany MD, pak nám vzniká daňový závazek vůči finančnímu úřadu.

V našem případě jde tedy o daňový závazek, který posléze musíme uhradit, čímž vynulujeme účet 343 pro následující období.